Byggledning & kontroll

Arbor Konsult AB har under många år haft uppdraget att byggleda och kontrollera trädarbeten för bland annat  Stockholm stads räkning. I arbetet ingår, förutom  det dagliga arbetet med kontroll och besiktning av entreprenörers utförda arbeten, även arbete med planering, budget och att leda byggmöten.  

Trädinventering

En trädinventering syftar till att kartlägga arter, storleksklasser, aktuell vitalitet, skador, bevarandevärde samt eventuella åtgärdsförslag. En trädinventering är till stor hjälp vid restaurering av parker och grönytor, vid planeringen av nya bostadsområden, samt vid bekämpandet av epidemiska sjukdomar såsom almsjukan. 

Almsjukeinventering

Sedan 1999 har vi inventerat almsjukan inom Stockholm stad vilket har lett till att drygt 5 000 almsjuka almar har identifierats och därefter fällts och destruerats. Mer om Stockholm stads arbete med almsjukan finns att läsa här.

Trädbesiktning

Besiktning utförs av enskilda träd eller på större trädbestånd. Besiktningen utförs okulärt samt vid behov med hjälp av rötundersökningsinstrumenten PICUS Sonic Tomograph och Resistograph. Besiktningen kan även vara en så kallad leveranskontroll där de nya träden kontrolleras och besiktigas på plantskolan och vid leverans vid plats för planteringen.

Förfrågningsunderlag

Vid förvaltares och kommuners upphandling av trädvårds- eller arboristtjänster står Arbor Konsult AB till tjänst med hjälp vid upprättande och sammanställning av förfrågningsunderlag. Allt från rådfrågning vad gäller t.ex. nomenklatur eller formuleringar till hela förfrågningsunderlag samt utvärdering av inlämnade anbud.  

Trädvärdering

En värdering syftar till att fastställa ett värde på skada av träd eller trädets hela värde vid till exempel olovlig fällning. Läs gärna mer om den så kallade "Alnarpsmodellen" här

 Föredrag och konsultation

Vi erbjuder även tjänster i form av föredrag och rådgivning om biokol, växtval, växtbäddar såsom skelettjordar samt växtsubstrat.